North India Tours

North India Tour


Rapid North India
Duration: 13 Nights / 14 Days
Places Covered: Delhi – Mukundgarh – Mandawa – Bikaner – Jaisalmer – Jodphur – Ranakpur – Udaipur – Jaipur – Fatehphur Sikri – Agra


North India Tour with Taj Mahal
Duration: 10 Nights / 11 Days
Places Covered: Delhi – Jodhpur – Jaisalmer – Jodhpur – Jaipur – Agra – Varanasi – Delhi


North India Heritage Tour
Duration: 17 Nights / 18 Days
Places Covered: Delhi – Srinagar – Gulmarg – Kargil – Leh – Alchi – Jammu – Amritsar – Delhi – Jaipur – Delhi


North India with Mumbai Tour
Duration: 12 Nights / 13 Days
Places Covered: Delhi – Varanasi – Delhi – Agra – Jaipur – Udaipur – Ranakpur – Udaipur – Mumbai


North India Wildlife Tour
Duration: 09 Nights / 10 Days
Places Covered: Delhi – Sariska – Ranthambore – Jaipur – Bharatpur – Fatehpur Sikri – Agra – Delhi


Ladakh Sojourn Tour
Duration: 09 Nights / 10 Days
Places Covered: Delhi – Chandigarh – Manali – Jispa – Sarchu – Karzok – Tsomoriri – Tsokar – Karzok – Leh – Delhi


Nepal Tour Package
Duration: 13 Nights / 14 Days
Places Covered: Delhi – Jaipur – Agra – Khajuraho -Varanasi – Kathmandu – Delhi


Extensive North India
Duration: 07 Nights / 08 Days
Places Covered: Delhi – Jodhpur – Jaipur – Agra – Varanasi – Delhi


Journey Through North India
Duration: 11 Nights / 12 Days
Places Covered: Delhi – Jaipur – Agra – Khajuraho – Varanasi – Delhi


North India Religious Tour
Duration: 09 Nights / 10 Days
Places Covered: Delhi – Jaipur – Agra – Khajuraho – Varanasi – Allahabad – Varanasi – Delhi